06.12.2022

Лични данни

Регистрирайте се и създайте профил Ако посетителят/потребителят желае да се регистрира за услугите, предлагани от сайта, трябва да следва процеса на регистрация и да си създаде профил, като избере потребителско име (username) и парола (password). Посетителят/потребителят декларира, че цялата информация, предоставена при регистриране и създаване на профил, е точна, вярна, пълна и актуална. Избраното потребителското име не трябва да се използва вече от друг потребител. Потребителското име или парола, по преценка на "компанията", не може да бъде обидно или нежелателно. В случай че “компанията” не успее да провери автентичността на регистрационната информация, тя има правото да откаже да създаде профил. Всеки потребител е отговорен за поддържане на тайната на неговата сметка. Всеки потребител, след като създаде своя профил по всяко време, може да преустанови функционирането му. "Компанията", може да прекрати операцията по сметката на който и да е потребител по всяко време без предизвестие. Лични данни "Компанията" ще поддържа файл и обработва лични данни на посетителите/потребителите (като име, адрес, телефон, електронен адрес и т.н.), които ще станат известни в контекста на използването на уебсайта от него, за търговски цели, статистика, комуникация и подобряване на предлаганите услуги. Файлът се съхранява безопасно, тъй като управлението и защитата на личните данни на посетителя/потребителя се ръководят от условията и съответните разпоредби на европейското право. По всяко време на посетителя/потребителя си запазва правото да актуализира или откаже всяка по-нататъшна обработка на лични данни и правото да поиска заличаването им от съответният файл.

×
Последете Palo в Facebook